TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Nhân sự
Nhân sự

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

TT
Họ và tên
Học hàm – Học vị
Chức vụ
1
Nguyễn Thị Hải Vân
Nghiên cứu sinh
Phó Trưởng khoa
2
Nguyễn Thái Bình
Thạc sĩ
Giảng viên
3
Bùi Thị Hải Đăng
Thạc sĩ
Giảng viên
4
Lương Thị Thùy Dương
Thạc sĩ
Giảng viên
5
Trần Thị Tâm Hảo
Thạc sĩ
Giảng viên
6
Trần Thị Ngọc Hết
Thạc sĩ
Giảng viên
7
Trần Thị Thúy Hằng
Thạc sĩ
Giảng viên
8
Nguyễn Thị Lệ Thủy
Thạc sĩ
Giảng viên
9
Nguyễn Thị Đan Quế
Thạc sĩ
Giảng viên
10
Đinh Thị Hoa
Thạc sĩ
Giảng viên
11
Nguyễn Mạnh Hải
Thạc sĩ
Giảng viên
12
Nguyễn Quang Đạo
Thạc sĩ
Giảng viên
13
Lê Văn Thắng
Thạc sĩ
Giảng viên
14
Nguyễn Lê Thành Minh
Thạc sĩ
Giảng viên
15
Nguyễn Thị Bảo Trọng
Thạc sĩ
Giảng viên
16
Đào Thị Nguyệt
Thạc sĩ
Giảng viên
17
Lê Thị Hồng Liễu
Thạc sĩ
Giảng viên

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

TT
Họ và tên
Chức danh
Chức vụ
1
TS. Nguyễn Hữu Quyền
Luật sư
Giảng viên
2
Trương Nhật Quang
Luật sư
Giảng viên
3
Nguyễn Trọng Nghĩa
Luật sư
Giảng viên
4
TS. Phan Trung Hoài
Luật sư
Giảng viên
5
Trương Thị Hòa
Luật sư
Giảng viên
6
Vũ Phi Long
Thẩm phán
Giảng viên
7
Từ Vĩnh Lợi
Luật sư
Giảng viên
8
Đặng Thị Tám
Thẩm phán
Giảng viên

NHÂN VIÊN

TT
Họ và tên
Chức vụ
1
Lê Thị Kiều Trang
Giáo vụ
2
Nguyễn Thị Thủy
Công chứng viên
Đơn vị liên kết