TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Vấn đề chống bán phá giá trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP đối với lĩnh vực thuỷ sản tại Đồng bằng Sông Cửu Long
10/08/2017

Khoa Luật vừa qua đã bảo vệ thành công Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Trường về Vấn đề chống bán phá giá trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP đối với lĩnh vực thủy sản tại Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Nội dung đề tài:

  • So sánh các quy định về chống bán phá giá của TPP so với Hiệp định chống bán phá giá (ADA) trong khuôn khổ của WTO
  • So sánh quy định của pháp luật Việt Nam về chống bán phá giá, đề xuất một số nội dung cần sửa đổi trong Pháp luật về Chống bán phá giá của Việt Nam nhằm phù hợp với Quy định của TPP.
  • Nghiên cứu một số vụ việc về chống bán phá giá trong khuôn khổ của WTO để rút kinh nghiệm cho Doanh nghiệp kinh doanh thủy sản đặc biệt các Doanh nghiệp tại Đồng bằng Sông Cửu Long về vấn đề chống bán phá giá.
  • Khảo sát ý kiến của Doanh nghiệp hiểu biết về Pháp luật Chống bán phá giá nhằm mục đích nâng cao ý thức của Doanh nghiệp về chống bán phá giá nói chung

Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Đặng Công Tráng

Đơn vị liên kết