TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Giới thiệu Khoa
Giới thiệu Khoa

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-ĐHCN ngày 15-8-2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh về thành lập Bộ môn Luật học trực thuộc Nhà trường và có chức năng nhiệm vụ như một đơn vị đào tạo của Nhà trường, ngay sau khi thành lập, Khoa đã biên soạn chương trình đào tạo cho 02 ngành là Luật Kinh tế và Luật Quốc tế, trong đó chọn 02 ngành luật kinh tế và Luật quốc tế theo chuẩn AUN-QA.

Đơn vị liên kết