TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Chuẩn đầu ra
Chuẩn đầu ra

Khoa Luật đạo tạo 02 chuyên ngành Luật Kinh tếLuật Quốc tế, theo đó có chuẩn đầu ra tương ứng với mỗi chuyên ngành theo định hướng ứng dụng

 

 • LUẬT KINH TẾ
 1. Có khả năng đánh giá, lựa chọn và áp dụng kiến thức khoa học xã hội cơ bản, những nguyên lý cơ bản vào các vấn đề lý luận đòi hỏi việc vận dụng các nguyên lý, phương pháp luận, các nguyên tắc ứng dụng có liên quan đến chuyên ngành luật kinh tế.
 2. Có khả năng phân tích, đánh giá các văn bản pháp luật và dự báo khuynh hướng chính sách phát triển kinh tế
 3. Có khả năng hiểu, thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp và dự báo những tác động của kinh tế thế giới vào thị trường Việt Nam cũng như sự tác động của luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế vào xu hướng chung của thời đại.
 4. Có khả năng hiểu, trình bày và phân tích những nội dung cơ bản của kiến thức cơ sở ngành luật, tạo tiền đề cho việc lĩnh hội kiến thức chuyên ngành luật kinh tế.
 5. Có khả năng phân tích – tổng hợp, so sánh – đối chiếu, bình luận – đánh giá những kiến thức pháp luật kinh doanh – thương mại.
 6. Có khả năng hiểu và phân tích những kiến thức bổ trợ ngành luật kinh tế, nâng cao khả năng tiếp cận các kiến thức thực tiễn, hướng nghiệp.
 7. Có khả năng và kỹ năng hành nghề luật.
 8. Có khả năng nghiên cứu, đánh giá, lập luận, giải quyết vấn đề, áp dụng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành luật kinh tế vào thực tiễn.
 9. Có sự hiểu biết về nhu cầu và khả năng tự định hướng phát triển nghề nghiệp.
 10. Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò là thành viên hoặc vai trò lãnh đạo trong một đơn vị hoặc một tổ chức liên quan đến pháp luật.
 11. Ý thức được trách nhiệm với cộng đồng, cam kết giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn với trách nhiệm đạo đức trong đó có tôn trọng sự khác biệt và có khả năng tự học, học tập suốt đời.

 

 • LUẬT QUỐC TẾ
 1. Có khả năng áp dụng các nguyên lý, phương pháp luận, các nguyên tắc ứng dụng của công nghệ, những nguyên lý cơ bản về lý luận, khoa học xã hội vào các vấn đề có liên quan đến chuyên ngành luật quốc tế
 2. Có khả năng thu thập và xử lý thông tin về pháp luật quốc tế và dự báo khuynh hướng chính sách phát triển kinh tế thông qua các văn bản pháp luật trong nước và quốc tế
 3. Có khả năng giải thích được những tác động của kinh tế thế giới vào thị trường Việt Nam và phân tích được sự tác động của luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế vào hoạt động kinh tế nước ta.
 4. Có khả năng vận dụng những nội dung cơ bản của kiến thức cơ sở ngành luật, tạo tiền đề cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành luật quốc tế
 5. Có khả năng phân tích – tổng hợp, so sánh – đối chiếu, bình luận – đánh giá và áp dụng những kiến thức pháp luật thương mại trong nước và quốc tế.
 6. Có khả năng áp dụng những kiến thức bổ trợ ngành luật quốc tế.
 7. Có khả năng hành nghề luật
 8. Có khả năng nghiên cứu và giải quyết vấn đề, áp dụng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành luật quốc tế vào thực tiễn.
 9. Có sự hiểu biết về nhu cầu và khả năng tự định hướng phát triển nghề nghiệp
 10. Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả liên quan đến những lĩnh vực chuyên ngành luật quốc tế
 11. Ý thức được trách nhiệm với cộng đồng, cam kết giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn với trách nhiệm đạo đức, trong đó có tôn trọng sự khác biệt và có khả năng tự học, học tập suốt đời
Đơn vị liên kết