TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Chiến lược phát triển
Chiến lược phát triển

Tầm nhìn

Trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín, chất lượng về Luật Kinh tế và Luật Quốc tế của Việt Nam, ngang tầm với các trường Đại học tiên tiến trong khu vực theo định hướng ứng dụng.

Sứ mạng

Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao và có đầy đủ kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện công việc liên quan đến Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

 

  • Năm học 2016 – 2017

Nhà trường tuyển sinh năm thứ nhất với 140 chỉ tiêu cho 02 ngành Luật kinh tế và Luật Quốc tế. Chương trình đào tạo được xây dựng 138 tín chỉ cho chương trình đào tạo cử nhân Luật học 4 năm. Sinh viên sau khi tốt nghiệp, ngoài các kiến thức luật học, còn có kiến thức Anh văn cơ bản, anh văn chuyên ngành luật đáp ứng nhu cầu công việc.

Khoa Luật đăng ký xây dựng chương trình chuẩn AUN-QA cho 02 ngành học chuyên ngành Luật kinh tế và Luật Quốc tế

Về phát triển đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất: Năm học 2017 và 2018 đội ngũ giảng viên nâng lên 20 giảng viên, thiết lập các phòng mô phỏng, phòng thực hành phục vụ cho hoạt động đào tạo.

  • Năm học 2017 – 2018

Khoa Luật tuyển sinh năm thứ hai với 160 chỉ tiêu cho 02 ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế. Chương trình đào tạo được xây dựng 138 tín chỉ cho chương trình đào tạo cử nhân Luật học 4 năm. Sinh viên sau khi tốt nghiệp, ngoài các kiến thức luật học, còn có kiến thức Anh văn cơ bản, anh văn chuyên ngành luật đáp ứng nhu cầu công việc.

Khoa Luật đăng ký xây dựng chương trình chuẩn AUN-QA cho 02 ngành học chuyên ngành Luật kinh tế và Luật Quốc tế

Về phát triển đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất: Năm học 2017 và 2018 đội ngũ giảng viên nâng lên 20 giảng viên, thiết lập các phòng mô phỏng, phòng thực hành phục vụ cho hoạt động đào tạo.

Đơn vị liên kết