TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo

 

TRƯỞNG KHOA

TS. Đặng Công Tráng

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Ths. Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hải Vân

Đơn vị liên kết